Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Stichting Kraamzorg de Waarden Groep

Stichting Kraamzorg de Waarden Groep respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar cliënten en bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden we ons aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking hieraan stelt.

We leggen u uit waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden we informatie aan u of anderen verstrekken.

De beveiliging van uw gegevens

Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Actief verstrekte gegevens

Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op onze website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens.

Passief verstrekte gegevens

Om de website optimaal op klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, het klikgedrag, het bezoektijdstip en de bezoekfrequentie.

We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die daartoe niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarover leest u hieronder meer.

Uw verstrekking van informatie

Bij de aanvraag voor kraamzorg vragen we u om uw persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon). De verstrekte gegevens gebruikt Stichting Kraamzorg de Waarden Groep voor de verwerking van uw aanvraag, het uitvoeren van de zorgverlening, de evaluatie van zorg en het nakomen van wettelijke regelingen.

We vragen u ook om gegevens over uw gezondheid. We moeten u deze stellen als voorwaarde voor de goede uitvoering van de indicatiestelling. Door middel van de indicatiestelling (volgens het Landelijke Indicatie Protocol (LIP)) kunnen we bepalen voor welk aantal uren kraamzorg u in aanmerking komt. Uw gegevens worden opgeslagen in een elektronisch cliëntdossier.

Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor de juiste en zorgvuldige verwerking van deze gegevens. Al onze medewerkers hebben dezelfde geheimhoudingsplicht. Kraamzorg de Waarden geeft alleen zorg in Nederland.

Verstrekking van informatie aan derden

Stichting Kraamzorg de Waarden Groep verstrekt zonder uw toestemming geen gegevens over uw gezondheid aan derden, mits noodzakelijk in het kader van risicosignalering (volgens de Wet Meldcode) en/of de overdracht van zorgverlening (volgens het Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg).

Recht op inzage in uw (elektronisch) cliëntdossier en rectificatie of vernietiging van de persoonsgegevens

 Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben opgeslagen (en of deze juist zijn), dan heeft u het recht op inzage in uw elektronisch cliëntdossier. U kunt kosteloos een elektronisch afschrift ontvangen van uw cliëntdossier of uw elektronisch cliëntdossier inzien.

U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via privacy@kraamzorg.org met hierbij de vermelding van “Aanvraag inzage clientdossier”.

Na ontvangst van de aanvraag wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. Voor het inzien, ontvangen, wijzigen of vernietigen van het cliëntdossier moet u vervolgens op ons kantoor een toestemmingsformulier invullen en dient u zich legitimeren.

Als uw elektronisch cliëntdossier onjuistheden bevat, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk) te verwijderen. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk indien deze gegevens op basis van wettelijke eisen (waaronder de wet WGBO) niet noodzakelijk bewaard moeten worden door de organisatie. Na uw verzoek kunnen na goedkeuring gegevens binnen drie maanden worden vernietigd.

Wij leggen alle acties ten aanzien van inzien of wijzigen van het cliëntdossier ofwel vernietigen van een deel van het cliëntdossier vast volgens een zogenaamd “logging” systeem.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is naar aanleiding van uw aanvraag of zorgverlening. Wij hebben na zorgverlening de plicht om een cliëntdossier van u te bewaren en zullen hierbij alleen de hiervoor noodzakelijke gegevens bewaren. Hierbij houden we ons aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen (waaronder de Wet WGBO en wet WKKgz).

Uitschrijven nieuwsbrief en/of mailingen

Mocht u zich ingeschreven hebben voor onze nieuwsbrief of mailingen ontvangen, dan zullen we hiervoor alleen uw naam en mailadres gebruiken en geen andere persoonsgegevens gebruiken. U kunt op verzoek altijd uw gegevens wijzigen en/of uitschrijven via ons contactformulier.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze klacht voorleggen aan de Functionaris Gegevensbescherming. Stuur uw klacht naar privacy@kraamzorg.org. De Functionaris Gegevensbescherming wordt ondersteund door een privacy team. Zij zullen uw klacht binnen 2 werkdagen in behandeling nemen en u hierover informeren.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Statistieken en onderzoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het door u gebruikte IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

We kunnen uw gegevens geanonimiseerd gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit en doelmatigheid van het Landelijke Indicatieprotocol te onderzoeken in relatie tot (mogelijke) risico’s tijdens de kraamzorg.
Voor deelname aan het vervolgonderzoek Kraamzorg op Maat (KoM) wordt vooraf toestemming aan u gevraagd door middel van het Toestemmingsformulier deelname Kraamzorg op Maat. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door middel van Intrekkingsformulier toestemming deelname Kraamzorg op Maat.

U ontvangt na afsluiting van de zorgverlening per mail een evaluatie van de zorgverlening.

Wij behandelen uw evaluatie alleen intern en geanonimiseerd voor interne en regionale (via een Verloskundige SamenwerkingsVerband*) kwaliteitsverbetering.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U vindt de laatste versie van de privacyverklaring op deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Stichting Kraamzorg de Waarden Groep
Boomgaard 2
2871 PW Schoonhoven

*) Verloskundige SamenwerkingsVerband (VSV) is een samenwerkingsverband tussen een regionaal ziekenhuis, verloskundigen en kraamzorgorganisaties. Het doel van deze samenwerking is om volgens een vastgesteld Zorgstandaard Integrale Geboortezorg een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg aan zwangeren en hun (ongeboren) kind. Voor meer informatie zie in de Clientversie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg:

https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/Cliëntenversie+Geboortezorg+in+Nederland.pdf

 

Veilig mailen: Kraamzorg de Waarden voorkomt datalekken met SmartLockr

Datalekken zijn aan de orde van de dag en moeten voorkomen worden. Daarom gebruiken wij sinds 22 september 2022 SmartLockr voor de uitwisseling van privacygevoelige informatie. Dit platform biedt ons de mogelijkheid om op ons werk te focussen, terwijl we tegelijkertijd opkomen voor onze privacy en die van onze cliënten en relaties.

Daarnaast is SmartLockr NTA 7516 gecertificeerd, wat betekent dat wij als organisatie ook volledig voldoen aan deze norm. Dat is belangrijk, omdat dit wordt gevraagd bij de uitwisseling van gezondheidsgegevens via e-mail. Wij kunnen dan ook met trots mededelen dat wij voldoen aan deze hoge standaard als het aankomt op de veilige uitwisseling van gevoelige data.

Juist omdat onze e-mails nu extra worden beveiligd, kan het zijn dat je voor het ontvangen van een e-mail een extra stap moet zetten, bijvoorbeeld door het invullen van een wachtwoord of een smscode. Zo weten we namelijk zeker dat er geen data in verkeerde handen valt.

Hieronder leggen we uit hoe je e-mails en bestanden die je van Kraamzorg de Waarden ontvangt via SmartLockr, eenvoudig kunt openen:

Je krijgt een e-mail en wordt om een wachtwoord of code gevraagd
Wanneer we vertrouwelijke informatie e-mailen, bewaken we je privacy door het bericht en/of de bijlage af te schermen met een wachtwoord of sms-code.

  1. Als ontvanger krijg je een e-mail waarin staat dat je een bericht hebt ontvangen. Om dit bericht te lezen, klik je op de groene knop “Open bericht”.
  2. Je komt dan op een pagina waar je op “Verzend mijn wachtwoord” kunt klikken.
  3. Je krijgt hierna het wachtwoord toegestuurd per e-mail of per sms. Dit kan je vervolgens gebruiken om het bericht uit de eerste e-mail te openen en te lezen.

Door het wachtwoord apart te versturen, weten we zeker dat je gegevens onderweg niet in verkeerde handen kunnen vallen.

Reageren op een veilig verzonden e-mailbericht
Wanneer je, zoals hierboven beschreven, een beveiligd bericht opent met het wachtwoord dat je per e-mail of sms hebt gekregen, dan zal je zien dat er boven in je scherm een knop met "Beantwoorden" staat. Door hierop te klikken, kan je eenvoudig een e-mail terugsturen in dezelfde veilige omgeving waar je de e-mail hebt ontvangen.

Over SmartLockr
SmartLockr heeft slechts één doel: datalekken voorkomen. Dat doen we door de nieuwste technologie te koppelen aan een gebruiksvriendelijke oplossing waar iedereen mee uit de voeten kan. Iedereen die wel eens een e-mail verstuurt of ontvangt, kan SmartLockr gebruiken. En hoe vaker je SmartLockr gebruikt om veilig te communiceren, hoe beter je in staat bent je online veiligheid te vergroten. Met SmartLockr wordt iedereen een cybersecurity expert!

Klik hier voor meer informatie over SmartLockr.

Versie 3-160620

 

Kraamzorg aanvragen?

Kraamzorg aanvragen?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Meld je dan aan en je ontvangt een uniek kadootje tijdens de intake. 

Aanmelden kraamzorg

Advies nodig?

Vraag het aan Sanne

Blijf op de hoogte
en praat mee

Advies nodig?