Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Kraamzorg de Waarden hanteert de Algemene (landelijke) leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg van Bo Geboortezorg 2018

Deze voorwaarden kun je inzien op onze website.

Onderdeel van de Leveringsvoorwaarden is indien je als cliënt jonger bent dan 18 jaar dan moet uje de overeenkomst, ondanks het feit dat je vanaf de leeftijd van 16 jaar wettelijk een geneeskundige overeenkomst mag aangaan (wet WGBO), laten ondertekenen door een wettelijk vertegenwoordiger vanwege de financiële garantstelling tot 18 jaar.

De aard en omvang van kraamzorg wordt bepaald op basis van de geïndiceerde zorg. Deze indicatie wordt bepaald door de kraamzorg, in overleg met je, aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg (hierna te noemen LIP). Tijdens het intakegesprek wat je voor de 34e week van de zwangerschap middels een huisbezoek dan wel via een telefonisch gesprek krijgt, wordt deze indicatie altijd schriftelijk vastgesteld in een toevoeging op deze overeenkomst.
Wij leveren in ieder geval de minimale uren kraamzorg van 24 uur (exclusief partusassistentie) verdeeld over (bij voorkeur) 7 dagen.

Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst gelden annuleringskosten. Deze zijn afhankelijk van het moment van annuleren / de status van de overeenkomst.

  • Na inschrijving – kosten inschrijving.
  • Na intake – kosten inschrijving én intake. Bij annulering van de intake binnen 48 uur voor de geplande afspraak worden de kosten van de intake in rekening gebracht (met uitzondering van een dringende medische reden).
  • Na of tijdens zorgverlening – alle kosten die reeds daadwerkelijk gemaakt zijn.
  • Bij het annuleren van de borstvoedingsbijeenkomst zonder geldige reden, brengen wij de kosten hiervoor in rekening.
    Alle kosten vind je op onze website.

Daarnaast hanteren wij de volgende Aanvullende voorwaarden:

Arbo en Veiligheid

Er zijn een aantal voorwaarden ten aanzien van Arbo en veiligheid waar je als cliënt aan moet voldoen. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op (Arbo)wetgeving en landelijke richtlijnen ten aanzien van veiligheid. De voorwaarden dienen om te zorgen dat tijdens de zorgverlening de kraamverzorgende volgens Arbo richtlijnen haar werk kan doen in een veilige werkomgeving en dat er een veilige omgeving is voor de verzorging van moeder en kind. De voorwaarden worden besproken tijdens het intakegesprek, waarna indien nodig aanvullende afspraken worden gemaakt en vastgelegd in het zorgplan en de Toevoeging op de zorgovereenkomst. Indien er sprake is van een besmettelijke ziekte binnen het gezin, dan dien je dit tenminste voor de inzet van zorg telefonisch bij de Planning te melden, zodat onze medewerkers met beschermende middelen kunnen werken. Wanneer bij start zorg niet is voldaan aan deze voorwaarden of afspraken, dan kan dit consequenties hebben voor de wijze van zorglevering.
Je ontvangt als voorbereiding op het intakegesprek een digitale vragenlijst over de voorwaarden ten aanzien van Arbo en veiligheid.
Je vindt de voorwaarden hier.

Vervoerskosten

De vervoerskosten die de kraamverzorgende maakt op weg van en naar jouw woning, zijn voor rekening van Kraamzorg de Waarden. Wanneer de kraamverzorgende haar auto gebruikt ten behoeve van jouw gezin, geldt daarvoor een vastgestelde kilometervergoeding van € 0,27. Deze vergoeding betaal je rechtstreeks aan de kraamverzorgende. Je gezinsleden mogen uitsluitend met de kraamverzorgende meerijden als zij een inzittendenverzekering heeft. Gebruikt de kraamverzorgende jouw auto, dan ben je zelf aansprakelijk voor eventuele schade die de kraamverzorgende zou kunnen veroorzaken.

Parkeren

Voor parkeren geldt als voorwaarde, wanneer in jouw woonomgeving betaald parkeren geldt, een eventuele parkeerontheffing, parkeerkaart, parkeermogelijkheid via parkeer App of parkeerplaats binnen redelijke loopafstand (ongeveer 10 minuten van jouw huis) te regelen voor de kraamverzorgende.
Wanneer de kraamverzorgende parkeerkosten moet maken, dan worden deze kosten door haar dagelijks met je verrekend. Bij het onjuist inregelen van de parkeermogelijkheid of onjuist inschakelen van de parkeer App voor de kraamverzorgende, wordt een eventuele parkeerboete hieruit voortvloeiend verhaald op jou als client.

Gebruik van sleutels

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afgeven van sleutels aan de kraamverzorgende. Kraamzorg de Waarden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal.

Aansprakelijkheid

Kraamzorg de Waarden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van schuld of grove nalatigheid. In geval een medewerker materiële schade veroorzaakt geldt een eigen risico van € 100,-- per gebeurtenis. Je dient de schade direct te melden bij onze organisatie. (Het beschadigde materiaal dien je te bewaren voor eventuele expertise). Als eigenaar ben je (risico)aansprakelijk voor huisdieren. Een huisdier moet goed gesocialiseerd zijn en mag geen agressief of afwerend gedrag vertonen en de begeleider moet het dier onder controle hebben (Bron: LICG). Onveilig gedrag van het dier kan consequenties hebben voor de wijze van zorgverlening.

Cameratoezicht en rookvrije werkplek

Cameratoezicht in huis tijdens de uitvoering van kraamzorg is niet toegestaan, tenzij er een rechtvaardig belang geldt. Wij vragen dan ook om de camera op deze tijdstippen uit te zetten.

Volgens de Tabakswet hebben medewerkers recht op een rookvrije werkplek. Wij verzoeken je daarom niet te roken in het bijzijn van onze medewerkers.

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige

De verloskundige is verantwoordelijk voor het kraambed. De kraamverzorgende zal bij eventuele problemen altijd overleg plegen met de verloskundige.

Privacybeleid

Kraamzorg de Waarden hanteert privacy beleid en klachtenbeleid volgens wettelijke regels.
Op de website van Kraamzorg de Waarden vind je het Privacyreglement en Klachtenreglement.

Medicatiebeleid

Niet van toepassing. Onze kraamverzorgenden mogen geen medicijnen toedienen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de verloskundige of de huisarts. 

Informatieplicht aan cliënten over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires

Kraamzorg de Waarden is een erkend leerbedrijf, hetgeen betekent dat de zorg geleverd kan worden door een kraamverzorgende in opleiding. Wij werken samen met diverse scholen en verschillende leertrajecten. Onder deskundige begeleiding zal de kraamverzorgende in opleiding haar vak uitoefenen. 

De consequenties van de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst voor de inzet van de kraamverzorgende

Kraamzorg de Waarden zal bij de inzet van kraamverzorgenden rekening houden met de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

 

Kraamzorg aanvragen?

Kraamzorg aanvragen?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Meld je dan aan en je ontvangt een uniek kadootje tijdens de intake. 

Aanmelden kraamzorg

Advies nodig?

Vraag het aan Sanne

Blijf op de hoogte
en praat mee

Advies nodig?